Team Members

PhD
arpan.jpg

Arpan Pradhan

Pankaj Shivhare

Jasmeen kaur

Shantanu Pathak

Ashwini.jpg

Ashwini Dange

Barkha.jpg

Barkha Singh

Prabhuraj.jpg

R S Prabhuraj

Jhanvi.jpg

Janhavi Devrukhkar  

Suditi Neekhra

Pankaj Kumar

Want to join us? 

We are here to assist. Contact us by the career section